Yhdistys

Isfahan (c) Lauri TainioToiminnan tarkoitus

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on tehdä Lähi-idän maita tunnetuksi järjestämällä luentoja, yleisötilaisuuksia, koulutusmatkoja ja kulttuurinvaihtoa Suomen ja Lähi-idän alueen maiden välillä.

Yleisötilaisuuksiimme ovat tervetulleita sekä yhdistyksen jäsenet että muu yleisö. Tilaisuudet pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6. Tilaisuuksista ilmoitetaan jäsenille jäsentiedotteissa, verkkosivuillamme ja usein myös eri lehtien Minne mennä -palstoilla. Tilaisuuksissa esiintyvät alan asiantuntijat, ja saamamme palaute on ollut hyvin myönteistä.

Ennakkoluulojen ja pelon vähentäminen eri kulttuurien elämään tutustumisen avulla on tärkeää erityisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Mahdollisuuksien mukaan tuemme taloudellisesti Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia, joka on yksi kolmesta Välimeren alueella toimivasta akateemisesta tiedeinstituutista. Säätiöllä ei ole henkilöjäseniä, vaan toiminta kanavoituu ystäväyhdistyksen kautta.

Liittyminen jäseneksi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n jäseneksi voi liittyä hakemalla jäsenyyttä hallitukselta, os: SLIY/Hallitus, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, tai lähettämällä jäsenhakemus sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (sihteeri[ät]sliy.fi). Otamme myös mielellämme vastaan yhteisö- ja yritysjäseniä eri viiteryhmistä. Koska järjestämme matkoja Lähi-idän maihin, toivomme jäseniksemme myös matkatoimistoja. Käytämme matkanjärjestäjinä luotettavia ja arvostettuja matkatoimistoja.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille: Danske Bank FI18 8000 1670 3528 56. Maksujen yhteydessä pyydämme käyttämään oikeaa viitenumeroa.

  • Perusjäsen €25/vuosi, viite 20103
  • Opiskelija/eläkeläinen €15/vuosi, viite 20116
  • Kaksi samassa taloudessa asuvaa yht. €40/vuosi, viite 20129
  • Ainaisjäsenmaksu €250, viite 20132
  • Yhteisöjäsenmaksu €1 250

Lisäksi on mahdollista maksaa vapaaehtoisia tukimaksuja, joilla tuetaan Lähi-idän instituutin toimintaa sekä kartutetaan yhdistyksen stipendirahastoa:

  • Instituutille (toimipiste Beirutissa), viite 20145
  • Stipendirahastolle, viite 20158

Talous

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 9.4.2002 ja Patentti-ja rekisterihallituksessa 31.12.2002.

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry, ruotsiksi Finlands Mellanösterninstituts vänner rf. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiötä tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kulttuuritilaisuuksia ja opintomatkoja sekä myöntää stipendejä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö. Hallitus ratkaisee jäsenyyshakemukset.

Jäsenet ovat vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Ainaisjäseneksi pääsee suorittamalla yhdellä kertaa vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Kannatusjäseneksi pääsee suorittamalla vähintään 50-kertaisen vuosijäsenen jäsenmaksun yhdessä tai useammassa erässä enintään kolmen vuoden kuluessa. Kannatusjäsen on samalla ainaisjäsen.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat kolmeksi vuodeksi valittuina vuosikokouksessa puheenjohtaja ja kuusi – kaksitoista jäsentä, joista vuosittain kolmannes on erovuorossa, aluksi arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-huhtikuussa, esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi joka kolmas vuosi ja muut jäsenet eroamisvuoron mukaan sekä valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

10 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan.

11 § Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.